Blog TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE

TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE

Inapoi la blog
TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE”

Perioada campaniei: 1-31 SEPTEMBRIE 2021

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:

ORGANIZATOR – SC ANDFIL ONLINE SRL

CAMPANIA – Campania promotionala “TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE”

PARTICIPANT / CLIENT / CUMPARATOR – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care se inscrie in campanie conform prezentului regulament.

PREMII / PREMII PRINCIPALE – totalul premiilor ce se pot acorda la sfarsitul prezentei campanii, ca urmare a tragerii la sorti.

EXTRAGERE / TRAGERE LA SORTI – actiunea de a stabilii castigatorii campaniei din totalul celor inscrisi in campanie conform prezentului regulament efectuata la data mentionata in regulament, in conditiile preciza.

CASTIGATOR  – Participantul la campanie indreptatit sa primeasca un premiu al campaniei, stabilit in mod aleator in urma tragerii la sorti a campaniei.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei (denumita în cele ce urmeaza „Campania”) este SC ANDFIL ONLINE SRL, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/8110/2017, RO 37672205, cu sediul in Str. Pascani, nr. 4, bl. MIIb8/10, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 6, Bucuresti, Romania, reprezentat prin dl. Stefan Andrei Cristian, in calitate de Director, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Va actiona in acord cu dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”).

1.3 Pe perioada campaniei, organizatorul va desfasura urmatoarele activitati:

a) implementarea campaniei in mediul online;

b) expedierea premiului castigatorului campaniei, dupa validarea si identificarea acestuia in conditiile stabilite prin regulament.

1.4 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul derularii campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.5 Pentru aducerea la cunostinta publicului, regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului https://www.patone.ro/blog/TOMBOLA-PATONE-A-LUNII-SEPTEMBRIE.

1.6 SC ANDFIL ONLINE SRL in calitate de organizator al campaniei poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie. Orice cereri in legatura cu derularea prezenta campanie se vor adresa direct Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2  Campania va incepe la data de 01.09.2021 ora 00:00 si se va incheia la data de 30.09.2021, ora 23:59.

2.3 Participarea la Campanie dupa data de 30.09.2021 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.

2.5 Premiul acestei campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai este datorat de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la tombola doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de incepere a campaniei si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la campanie angajatii organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. 

3.2 In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat prin inscrierea in campanie al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca promovata, insa doar in legatura cu prezenta campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1 Cumparatorul ce a facut o comanda online de produse in intervalul de timp prezentat in prezentul Regulament, intra automat in tragere la sorti la aceasta tombola.

4.2 Cumparatorul va trebuie sa prezinte cartonasul tombolei aferent achizitiei pentru validare.

4.3 Desemnarea castigatorului premiului se va face pe data de 06.10.2021, ora 12.00, din totalul celor inscrisi in tombola ca urmare a tragerii la sorti a campaniei.

4.4 Castigatorul trebuie sa pastreze cartonasul tombolei pana la minim 5 zile dupa data extragerii pentru a putea fi validat in eventualitatea desemnarii castigator pentru premiul campaniei.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 Premiul – 1 x Fier de calcat Tefal Maestro 2 FV1844E0, 2300W, rezervor apa 0.27L, jet de abur 110g/min, abur variabil 35g/min, sistem antipicurare, Mov

5.2 Valoarea totala a premiilor principale, fara TVA, este de 112.13 lei

SECTIUNEA 6. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Pentru a fi validat drept castigator al premiului, participantul la campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-           Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunile 3 si 4 a prezentului Regulament;

-           Sa faca dovada cartonasului de participare la tombola.

6.2 La predarea premiului se va completa de catre organizator impreuna cu castigatorul un proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, data predarii premiului si semnatura acestuia. Datele de identificare vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiei fiscale legale ale organizatorului de a declara si plati impozitul pe veniturile din premii conform cod fiscal, si in scopul dovedirii indeplinirii obligatiilor rezultate conform prezentului regulament (dovada predarii premiilor castigatorilor).

6.3 Participantul la campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

7.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

7.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului.

7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE

8.1 Organizatorul, garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protectia datelor personale. Participantul la tombola, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

8.2 Participantii au dreptul de a obtine de la organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

8.3 Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: validarea castigatorilor, expedierea premiului, comunicari de marketing. Ulterior campaniei, datele participantilor vor fi pastrate de catre organizator. Datele castigatorilor vor fi pastrate pana in momentul retragerii consimtamantului participantului.

8.4 Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia conform OG 99/2000. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: https://www.patone.ro/blog/TOMBOLA-PATONE-A-LUNII-SEPTEMBRIE.

8.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu  GDRP – Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 – regulamentul general pentru protec?ia datelor si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Sectiunea 13. 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive care nu tin de premiu in sine exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

9.2 Intarzierile de expediere sau erorile de trimite ale premiilor campaniei, datorate furnizorului de servicii de curierat nu pot fi imputate organizatorului.

9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

9.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

9.5 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de incheiere a Campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. TEMEIUL LEGAL

10.1 Campania “TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.

11.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 si Regulamentul Uniunii Europene 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  

12.2 Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Prezenta sectiune informeaz? persoanele vizate cu privire la detaliile prelucr?rii datelor personale în conformitate cu  GDRP – Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 – Regulamentul general pentru protec?ia datelor în cadrul Campaniei “TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE”.

Cine proceseaza datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de c?tre este SC ANDFIL ONLINE SRL, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/8110/2017, RO 37672205, cu sediul in Str. Pascani, nr. 4, bl. MIIb8/10, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 6, Bucuresti, Romania, Tel: 0726513956, contact@patone.ro, în calitate de Operator.

Cu ce scop se prelucreaza datele?

Scopul prelucrarii datelor personale este desfasurarea Campaniei TOMBOLA PATONE A LUNII SEPTEMBRIE conform Regulamentului oficial al campaniei prin inregistrarea persoanelor inscrise in campanie, tragerea la sorti, acordarea premiilor si comunicarii de marketing.

Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta executarea contractului (Regulamentul mentionat anterior) la care persoana vizata este parte, conform art. 6 (1) b din GDPR.

De asemenea anumite prelucrari sunt facute si in temeiul legal al obligatiilor legale ce ne revin, cum ar fi obligatia de publicare a castigatorilor (conform OG 99/2000) sau obligatiile fiscale (pentru inmanarea premiilor).

Ce date colectati si cine mai are acces la ele?

Colectam exclusiv datele de care avem nevoie pentru desfasurarea fara probleme ale campaniei. Astfel va vom cere numele si prenumele, dar si un numar de telefon sau adresa de email (pentru a va putea contacta in cazul castigarii premiilor). Pentru castigatori, vom cere in plus si datele de livrare (pentru trimiterea premiilor), ca si datele din cartea de identitate (care sunt necesare pentru obligatiile noastre fiscale).

Daca nu doriti sa ne dati aceste date, nu veti putea participa la concurs sau nu veti putea intra in posesia premiului, dupa caz.

Datele dvs sunt prelucrate exclusiv de Operator SC ANDFIL ONLINE SRL.

Perioada de pastrare a datelor

Datele dvs. vor fi pastrate pana in momentul retragerii consimtamantului d-voastra de a le folosi. 

Drepturile voastre

Conform GDPR, beneficiati de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la stergerea acestora sau la restrictionarea prelucrarii, de dreptul de a va opune prelucrarii, precum si de dreptul la portabilitatea datelor. Nu utilizam procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care sa aiba efecte juridice sau efecte semnificative asupra utilizatorilor.

Va puteti exercita drepturile adresandu-va prin e-mail cu o cerere la adresa anspdcp@dataprotection.ro cu privire la orice date personale colectate de catre noi.

De asemenea aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sau de a depune o actiune in instanta.

SECTIUNEA 13. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

13.1 Castigatorii premiilor principale vor fi anuntati pe https://www.patone.ro/blog/TOMBOLA-PATONE-A-LUNII-SEPTEMBRIE / FB timp de 4 saptamani, dupa validarea calitatii de Castigator, la maxim 7 zile dupa Extragere.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

14.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

14.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1 In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

15.2 Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul organizatorului.

15.3 Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.          

15.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

16.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale “TOMBOLA PATONE” va fi publicat pe site-ul LINK AICI

16.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Comanda telefonica: 0726 513 956

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe acest site va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...